Til Portalforsiden   Print    Send til ven   Brug som startside
    Ørum Daugård Multicenter

 

 

 

 

   Log in til intranet


Vedtægter

 

 

  

 

 VEDTÆGTER

  

FOR

 

ØRUM-DAUGÅRD MULTICENTER 

 

FOND

 § 1

 

Fondens navn er: Ørum-Daugård Multicenters Fond. Dens hjemsted er Hedensted Kommune.

 

 

§ 2

 

Fondens formål er, at drive servicefaciliteter, der kan fungere som omdrejningspunkt for et godt samspil mellem borgere og virksomheder i Ørum-Daugård området, på tværs af foreninger og generationer. Servicefaciliteterne skal stilles til rådighed for foreninger, organisationer, skoler, virksomheder og borgere, både individuelt og i formelle eller uformelle organiseringer.

 

 

§ 3

 

Fonden er stiftet den 16. februar 1981 af en kreds af borgere i Ørum-Daugård området.

 

 

§ 4

 

Fonden er en selvejende institution, ingen personer, foreninger eller lignende har andel i fondens formue eller eventuelle overskud.

 

Regnskabsåret er den 1. juli til 30. juni.

 

 

§ 5

 

Fondens grundkapital udgør kr. 300.000

 

Grundkapitalen er fuldt indbetalt ved, at fonden har overtaget samtlige aktiver og passiver i ”Den Selvejende Institution Ørum-Daugård Hallen” i henhold til åbningsstatus pr 1. maj 1985. Fra egenkapitalen i henhold til denne åbningsstatus er foretaget overførsel til grundkapitalen af kr. 300.000.

 

Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele.

 

 

§ 6

 

For så vidt der ved fondens drift, efter afskrivning, fremkommer overskud, der ikke medgår til udligning af underskud fra tidligere år eller til hensættelser til istandsættelse, fornyelse, vedligeholdelse mv., kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger eller anlæg. Fondens midler skal indsættes i pengeinstitutter på indlånskonti, der lyder på fondens navn eller anbringes i værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes. Ingen har andel i fondens formue eller overskud, der alene tilfalder fonden. Der kan ikke betales udbytte, tantieme eller løn til medlemmer af bestyrelsen.

 

 

 

 

Bestyrelsen ansætter en registreret eller statsautoriseret revisor. Driftsregnskab og status indleveres til revisor senest 1. august. Revisor tilbageleverer inden 15. august det gennemgåede regnskab til bestyrelsen. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisor.

 

 

§ 7

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. september. Bekendtgørelsen finder sted med mindst 14 dages varsel ved opslag i Ørum Daugård Multicenter og opslag på hjemmesiden.

 

Dagsorden er følgende:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Regnskabets fremlæggelse og budget for det kommende år
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen

5.1 Formand/næstformand

5.2 Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  1. Eventuelt

 

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

 

Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 50 stemmeberettigede personer fremsætter ønske derom til formanden. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 4 uger efter, at formanden har modtaget behørig henvendelse herom.

 

Enhver borger i Ørum-Daugård området, der er fyldt 18 år, har adgang til og stemmeret på fondens generalforsamling. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

Valgbar til bestyrelsen er enhver stemmeberettiget person, som ikke sidder i bestyrelsen hos en af de store brugere af Ørum-Daugård Multicenter. Ved tvivlstilfælde afgør generalforsamlingen, om en person har stemmeret og er valgbar.

 

 

§ 8

 

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 personer, som alle vælges på generalforsamlingen. De 5 valgte medlemmer vælges for en periode på 2 år. Hvert anden år afgår på skift henholdsvis formand + 1 medlem og næstformand + 2 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

 

Der stemmes skriftligt i to omgange om bestyrelsesposterne, idet formand/næstformand vælges først og herefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De 2 personer der i anden omgang opnår flest stemmer, uden dog at blive valgt til bestyrelsen, er automatisk valgt til 1. og 2. suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær.

 

 

Ved utidig udtræden af bestyrelsen rekonstituerer bestyrelsen sig selv. Næstformanden er 1. suppleant til formandsposten.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afgørelse af sager vedrørende køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og inventar eller optagelse af lån, afgøres ligeledes ved almindeligt stemmeflertal i bestyrelsen. Optagelse af lån kan dog kun ske med samtykke af Hedensted Kommune. Fonden forpligtes herefter ved underskrift af formand og næstformand i foreningen.

Der føres protokol over de af bestyrelsen vedtagne beslutninger. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen affatter de nødvendige regulativer, der skal indeholde bestemmelser for den daglige drift og for benyttelse af fondens bygninger og anlæg.

 

Bestyrelsen holder min. 2 årlige møder med de største brugere af Ørum-Daugård Multicenter til gensidig information og sparring. En storbruger udgør min. 5% af den samlede omsætning.

 

 

§ 9

 

Fonden hæfter kun med sin formue for sine forpligtelser. Bestyrelsen hæfter ikke for fondens forpligtelser.

 

 

§ 10

 

Efter generalforsamlingsbeslutning og indstilling fra bestyrelsen kan Hedensted Kommune tillade, at en bestemmelse i nærværende vedtægter ændres. Det kan herunder tillades, at fonden sammenlægges med andre erhvervsdrivende fonde eller opløses.

 

Indstilling om fondens sammenlægning med andre erhvervsdrivende fonde eller opløsning kan alene afgøres af bestyrelsen, såfremt der er truffet beslutning herom på 2 hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum, og med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. I tilfælde af fondens opløsning tilfalder aktiverne Hedensted Kommune.

 

 

§ 11

 

I forbindelse med Ørum-Daugård Hallens 10 års jubilæum er der under fondens reserver oprettet en jubilæumsfond, der har følgende vedtægter:

 

Formål:                               At støtte initiativer til aktivering af børn og unge i Ørum-Daugård området.

 

Uddeling:                           Efter ansøgning til Ørum-Daugård Multicenters bestyrelse, der suverænt afgør bevillinger. Der kan ikke fra fonden bevilges midler til driftstilskud.

 

Ophør:                               Sker enten ved, at alle midler er brugt, eller ved overførsel til den selvejende institution, Ørum-Daugård Hallen.

 

Placering af midler:          Fondens midler skal indsættes i pengeinstitut på indlånskonto eller anbringes i værdipapirer, der lyder på fondens navn.

 

 

 

Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen, den 10 september 2007.

 

 

 

 

  Kontakt
  Sponsorer
 
 Søgning